Om skolesundhed.dk

 

Skolesundhed.dk er et redskab til at arbejde med sundhed, trivsel og læring. Skolesundhed.dk indeholder et spørgeskema til elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen samt et spørgeskema, som forældrene til elever i indskolingen kan udfylde.

Resultaterne fra besvarelsen af spørgeskemaerne danner sundhedsprofiler, som er et redskab for medarbejdere på skoler, sundhedstjenesten og andre medarbejdere, der arbejder med børn og unges sundhed. De relevante medarbejdere har let adgang til resultaterne, idet skolesundhed.dk har en indbygget rapportfunktion. Straks efter eleverne eller forældrene har besvaret spørgeskemaet, er det således muligt at se rapporter med grafer for kommunen, skolen, årgange og klasser. Der kan vælges forskellige typer af rapporter alt efter behov. Eksempelvis vil skoleledelsen kunne se en rapport med alle de resultater, der er nødvendige for udarbejdelsen af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Herudover kan medarbejdere i sundhedstjenesten se individuelle sundhedsprofiler for elever på de årgange, hvor kommunen har valgt, at eleverne skal besvare spørgeskemaet med CPR-nummer. Dette er relevant i forbindelse med sundhedstjenestens samtaler med eleverne i fx 0. klasse, 5. klasse og 8. klasse.

Formål
Formålet med skolesundhed.dk er løbende og systematisk at indsamle viden om skoleelevers sundhed, trivsel og læring. Denne viden kan bruges til at udpege fokusområder på sundhedsområdet og igangsætte tidlige og forebyggende sundhedsindsatser. Ligeledes giver den indsamlede viden mulighed for at nytænke indsatser og i højere grad end hidtil målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.

Med skolesundhed.dk kan der skabes overblik over sundhedstilstanden blandt kommunernes børn og unge samt kortlægges sammenhænge mellem risikofaktorer og sundhedstilstand.

Anvendelse
Sundhedsprofilerne fra skolesundhed.dk kan understøtte tværfaglighed og anvendelse på flere niveauer. På politisk og strategisk niveau, på den enkelte skole, i klasser og i forhold til indsatser rettet mod den enkelte elev. Sundhedsprofilerne fungerer samtidigt som et klinisk værktøj for sundhedsplejersker og børn- og ungelæger og som et pædagogisk værktøj for lærere, pædagoger, elever og forældre. Skolesundhed.dk kan også anvendes som redskab til at målrette og organisere indsatser på skoler i samarbejde med bl.a. sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), den kommunale tandpleje og kommunens rusmiddelkonsulenter.

Skolesundhed.dk kan således anvendes til planlægning og prioritering af indsatser, men også til dokumentation af effekter, så det fremadrettet sikres, at indsatser har størst mulig effekt.
Desuden kan skolesundhed.dk anvendes til udarbejdelse af skolernes undervisningsmiljøvurdering, da spørgeskemaerne til elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen indeholder spørgsmål om skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Spørgeskemaer
Spørgeskemaerne på skolesundhed.dk er tilpasset henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, så de indeholder emner, der er aktuelle for eleverne.
Indholdet af spørgeskemaet spænder bredt og beskæftiger sig med en række områder i forhold til elevernes dagligdag og trivsel – herunder helbred, fritidsaktiviteter, sociale relationer samt mobning. En række spørgsmål om kost- og motionsvaner, alkohol, rygning og stoffer, seksuel adfærd og pubertet, hygiejne samt symptomer og sygdomme giver viden om elevernes sundhedstilstand. Derudover er der spørgsmål om skolens undervisningsmiljø og sikkerhed samt selve undervisningen.

Hvem står bag?
Skolesundhed.dk er opstået i et samarbejde mellem Institut for Folkesundhed på Århus Universitet og en række kommuner. Odense Kommune har været helt central i udviklingen af spørgeskemaer. Etablering og drift er støttet af Trygfonden.