Anvendelse på skoler

Skolesundhed.dk kan give skolerne viden om en række områder i forhold til elevernes læring, dagligdag og trivsel – herunder mobning, sociale relationer og helbred. Resultaterne fra Skolesundhed.dk kan fx bruges til at:

  • afdække behov for igangsættelse af målrettede sundhedsindsatser og projekter såsom udarbejdelse af anti-mobbe-politik, legeområder, der fremmer fysisk aktivitet, og opstilling af automater med frisk drikkevand
  • give viden i forbindelse med pædagogiske indsatser og økonomisk prioritering af indsatser
  • danne baggrund for evaluering af skolernes sundhedsfremmende initiativer.

Undervisningsmiljøvurderinger
De lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger (UMV) er integreret i Skolesundhed.dk. Vurderingerne udarbejdes på baggrund af spørgsmål til elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen inden for alle de lovpligtige temaer som fx skolens fysiske og æstetiske rammer, det psykiske miljø, sikkerhed og undervisningen.

De enkelte skoler har mulighed for selv at trække data fra Skolesundhed.dk til undervisningsmiljøvurderingerne. Skolerne har samme ansvar som hidtil i forhold til arbejdet med UMV, men kan fremover også få stillet data til rådighed gennem Skolesundhed.dk.

Drøftelse og sundhedspolitikker
Skolens ledelse kan bruge resultaterne i dialog omkring læring, undervisningsmiljø, sundhed og trivsel på skolen fx med skolens pædagogiske personale, skolebestyrelsen, elevrådet og sundhedsudvalget. Resultaterne fra Skolesundhed.dk kan desuden give input til udarbejdelse af ny sundhedspolitik på skolen, revidering af eksisterende samt opfølgning på disse.

Samarbejde med sundhedsplejen
Skolesundhed.dk understøtter en tværfaglig tilgang til skolebørns sundhed. Via resultater fra Skolesundhed.dk kan sundhedsplejen, lærere, pædagoger og skolens ledelse samarbejde omkring indsatser på gruppe-, klasse- og skoleniveau. Sundhedsfremmende indsatser kan dermed integreres i den daglige pædagogiske praksis.

Anvendelse i klasserne
Klassens egen sundhedsprofil er et godt udgangspunkt for dialog med eleverne, som kan gøres til en aktiv del af undervisningen. Fx kan resultaterne fra Skolesundhed.dk bruges i planlægning af emner i forskellige fag, herunder den timeløse undervisning i emnet ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” (faghæfte 21). Viser det sig relevant, kan man også inddrage rusmiddelkonsulenter, Sex og Sundhed og lignende i klasseundervisningen.

Inddragelse af forældre
Den viden om klassens trivsel, læring og sundhed, som klasselæreren får gennem Skolesundhed.dk, er et godt redskab i forældresamarbejdet. Fx kan resultaterne være afsæt for dialog og ejerskab til en forældreaften omkring aktuelle problemstillinger.

Trivselsmål i Folkeskolen
I forbindelse med den nye skolereform skal skolerne årligt udføre trivselsmålinger. De obligatoriske spørgsmål i forbindelse hermed bliver integreret i spørgeskemaerne på Skolesundhed.dk fra skoleåret 2015/16.

Kommunerne vil fortsat have valgfrihed i forhold til metode til indsamling af data om trivsel og undervisningsmiljø.